Käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

1.1. Hyväksymällä nämä käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluita näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja rajoitettu.

Näissä Käyttöehdoissa Atria -konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkopalveluna toteutetun aineistopalvelun rekisteröitymistä edellyttävistä palveluista käytetään nimitystä "Palvelut", Palveluita käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Käyttäjä" ja Atria Oyj:stä käytetään nimitystä "Atria". Käyttäjällä on aina oikeus kääntyä Palveluita koskevissa asioissa Atrian puoleen riippumatta siitä mikä Atria-konserniin kuuluva yhtiö on kyseisen palvelun tuottanut.

1.2. Palveluiden sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Atria ei vastaa siitä, että Palvelut tai Palveluiden sisältämä kuvapankkimateriaalit soveltuvat Käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.

1.3. Atrian yhteystiedot: Atria Oyj, Atriantie 1, Nurmo postiosoite PL 900, 60060 ATRIA. Yhteisötunnus 1800395-5. Palvelua koskevat tiedustelut: materiaalipankki@atria.com

2. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palveluiden käyttöönotto

2.1. Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluiden Käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palveluita rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman käyttäjätunnusta.

3. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

3.1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa käyttäjälle aineistopankin ja/tai projektinhallinnan käyttö henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Rekisteri mahdollistaa Atria Suomi Oy:n yhteydenpidon käyttäjiin ja mahdollistaa tiedottamisen.

3.2. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Atrian Materiaalipankkiin (AMB). Käyttäjän tietoja käsitellään käyttöehtojen sekä tietosuoja-asetuksen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

3.3. Palveluiden tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden toteuttaminen on kuvattu Atrian Tietosuojaselosteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

3.4. Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän syöttämiä tai käyttäjän puolesta syötettyjä henkilötietoja:

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

4. Käyttöehtoja tai Palveluita koskevat ilmoitukset ja tiedotteet

4.1. Atrian Palveluita ja Käyttäjän Atrian kanssa tekemiä sopimuksia koskevaan asiakastiedottamiseen käytetään Käyttäjän yhteystietoja.

5. Käyttäjän vastuu

5.1. Käyttäjä vastaa siitä, että Atrian Käyttäjälle antamia Palvelun käyttöön tarvittavia tunnuksia säilytetään huolellisesti. Käyttäjä on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa tai Käyttäjä epäilee, että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Käyttäjän on ilmoitettava tästä Atrialle ja vaihdettava tunnuksensa. Käyttäjän vastuu tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä lakkaa, kun Käyttäjä on tehnyt edellä mainitun mukaisen ilmoituksen Atrialle. Atrialla on oikeus vaihtaa Käyttäjän tunnus tai velvoittaa Käyttäjää vaihtamaan se, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi. Atria voi luovuttaa Käyttäjän tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tunnuksia kolmannelle osapuolelle ilman Atrian kirjallista suostumusta.

5.2. Käyttäjä vastaa itse Palveluiden käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta sekä niiden saattamisesta Atrian ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Palveluiden käytössä Atrian kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

5.3. Käyttäjän on annettava Palvelun käyttöä varten tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojensa muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Atria ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palveluiden yhteydessä.

5.4. Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Kaikki kuvamateriaaliin kuuluvat oikeudet säilyvät Atrialla. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Atrian nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Edellä sanotusta huolimatta Käyttäjällä on oikeus ilman Atrian etukäteistä kirjallista suostumusta kopioida, tallentaa ja käyttää Palveluiden sisältämää Atrian kuvapankin kuvamateriaalia Atrian tuotteita koskevassa markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa. Tällöin Käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalia käytetään ja kuvamateriaali julkaistaan lain ja hyvän tavan mukaisesti ja että käyttäminen tai julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Atrian rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita Atrian bränditunnuksia.

Atria Food Servicen painokelpoisten myynninedistämismateriaalien välittäminen on sallittua vain painotaloille. Aineistojen kokomäärityksien muokkaaminen on sallittua. Myynninedistämismateriaaleissa olevia kuvia tai tunnuksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kyseiseen myynninedistämismateriaaliin. Tiedostojen elementtejä mm. Atrian tunnusta/tunnuksia sekä kuvaelementtejä ei saa muokata eikä käyttää muualla kuin Atrian aineistopankissa olevissa materiaaleissa.

5.5. Mikäli ilmenee, että Käyttäjän Palvelusta hakeman aineiston käsittely on Atriaa loukkaavaa tai loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain, hyvän tavan tai Käyttöehtojen vastaista taikka voi aiheuttaa vahinkoa, Atrialla on oikeus väärinkäytösten vuoksi keskeyttää Käyttäjän Palveluiden käyttö kohdan 8.2 mukaisesti. Lisäksi Atrialla on oikeus vaatia Käyttäjää välittömästi lopettamaan aineiston käyttö, jolloin Käyttäjän tulee poistaa käyttämänsä aineisto yleisön saatavilta. Edellä mainitun lisäksi Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Atrialle Käyttäjän Palvelun väärinkäytöstä tai Käyttäjän Palvelusta hakeman aineiston väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot.

6. Atrian vastuu aineistopalvelusta

6.1. Palveluiden sisältö on määritelty näissä Käyttöehdoissa.

6.2. Atria pyrkii ylläpitämään Palveluita niin, että ne ovat pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Atria voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut kun se on tarpeen, esimerkiksi muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Atria ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja.

6.3. Atria ei vastaa Atriasta riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

6.4. Mikäli Palveluiden tai kuvamateriaalien käytössä ilmenee ongelmia, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä edellä kohdassa 1.3 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Atria ei kuitenkaan vastaa miltään osin Palveluiden tai kuvamateriaalin virheellisyydestä.

6.5. Atria ei anna mitään takuita eikä ota vastuuta aineiston sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen kaupalliseen hyödynnettävyyteen tai siitä, että Palvelu on käytettävissä ja toimii keskeytyksettä tai virheettä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Atria ei ota mitään vastuuta aineiston, Palvelun tai niiden käytön mahdollisesti Käyttäjälle tai kolmannelle aiheuttamista vahingoista. Atria ei missään tilanteessa vastaa välillisistä vahingoista.

7. Sopimusehtojen muuttaminen

7.1. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Atria kehittää Palveluita jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palveluiden valikoima ja sisältö voivat muuttua. Atrialla on oikeus lopettaa Palveluiden tuottaminen ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle.

7.2. Atrialla on oikeus muuttaa näitä Palveluiden Käyttöehtoja yksipuolisella ilmoituksella. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Atrian ilmoittamana ajankohtana.

8. Palveluiden voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

8.1. Palvelun käytön aloittaminen ja päättäminen
Käyttäjän oikeus Palvelun käyttöön alkaa, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä Palveluita koskevat Käyttöehdot ja kun Käyttäjä on saanut tarvittavat tunnukset Palvelun käyttämiseksi. Käyttäjä ja Atria voivat irtisanoa Palvelun 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan kirjallisen ilmoituksen tekemisestä.

8.2. Atria käsittelee Palvelun käyttäjän henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity käyttää verkkopalvelua, eikä ole pyytänyt Atriaa poistamaan käyttäjätunnustaan.

8.3. Käyttöehtojen purkaminen ja Palveluiden sulkeminen
Atria voi lopettaa tai keskeyttää Käyttäjän Palvelun käytön ilman irtisanomisaikaa, mikäli Käyttäjä käyttää tai Atria epäilee Käyttäjän käyttävän Palveluita näiden Käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla. Lisäksi Atrialla on oikeus vaatia Käyttäjää välittömästi lopettamaan aineiston käyttö, jolloin Käyttäjän tulee poistaa käyttämänsä aineisto yleisön saatavilta.

Atria voi lisäksi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos Atria epäilee tai sillä on syytä epäillä Palveluita käytettävän näiden Käyttöehtojen vastaisesti, hyvän tavan tai lainvastaisesti tai jos Palvelut ovat tietoturvahyökkäyksen kohteena.

9. Muut ehdot

9.1. Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Atrian tarjoamaan aineistoon säilyvät Atrialla.

9.2. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.3 Atrialla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja.